کنداکتور نهایی همایش راهبردهای طلایی مدیریت ویژه صنعت سلامت و پزشکی
(ویژه جامعه پزشکی، بیمارستانی و مراکز خدمات درمانی)
دانشگاه تربیت مدرس تهران